Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties. Behoudens het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde zijn de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door G. Koetse Renovatie & onderhoud zijn aanvaard.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De wederpartij; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.
1.3 In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Offertes
2.1 De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
2.2 In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:

• de plaats van het werk;
• een omschrijving van het werk;
• volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
• het tijdstip van aanvang van het werk;
• de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
• de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin niet begrepen. G. Koetse Renovatie & onderhoud vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;
• of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
• of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
• of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja welke;
• of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
• de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

2.3 De termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen.
2.4 De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende eenentwintig dagen.
2.5 De offerte dient vergezeld te gaan van:

• een exemplaar van de in de offerte van toepassing verklaarde risicoregeling.
• een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

2.6 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is G. Koetse Renovatie & onderhoud gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst
3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoerding het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze
schriftelijk tussen G. Koetse Renovatie & onderhoud/wederpartij zijn overeengekomen.
3.2 Indien het tijdstip van voltooiing hierdoor wordt beïnvloed zal G. Koetse Renovatie & onderhoud de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 4 Uitvoering van een overeenkomst
4.1 G. Koetse Renovatie & onderhoud zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft G. Koetse Renovatie & onderhoud het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De wederpartij is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften.

Artikel 5 Meer- en minderwerk
5.1 Aan G. Koetse Renovatie & onderhoud opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en de wederpartij is overeengekomen.
5.2 In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen G. Koetse Renovatie & onderhoud en de wederpartij nadien overeenkomsten dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen werk overeengekomen. Het meerdere zal alsdan door G. Koetse Renovatie & onderhoud aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.
5.3 Indien en voor zover G. Koetse Renovatie & onderhoud tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan de wederpartij door te berekenen.

Artikel 6 Uitvoering van het werk
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:

• dat de plaats, waar de te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moeten geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in
welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;

• dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage
en/of afwerking mogelijk te doen zijn;

• dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en
bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

• dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming;

• de benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de wederpartij.;

• dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat G. Koetse Renovatie & onderhoud zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;

• dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is;

• voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de aannemer;

Artikel 7 Verantwoordelijkheid voor het werk
7.1 G. Koetse Renovatie & onderhoud is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.
7.2 G. Koetse Renovatie & onderhoud aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de wederpartij door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.
7.3 In geval van opdracht neemt G. Koetse Renovatie & onderhoud bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
7.4 Wenst de wederpartij bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op G. Koetse Renovatie & onderhoud over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij G. Koetse Renovatie & onderhoud het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van G. Koetse Renovatie & onderhoud kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de wederpartij de verantwoordelijkheid op G. Koetse Renovatie & onderhoud wil overdragen.
7.5 Stelt de wederpartij materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is G. Koetse Renovatie & onderhoud verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
7.6 G. Koetse Renovatie & onderhoud is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige andere hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de wederpartij beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door G. Koetse Renovatie & onderhoud of derden.

Artikel 8 Oplevering
8.1 De met de wederpartij overeengekomen leveringstermijn c.q. datum van oplevering is steeds bij benadering gegeven en is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De datum van oplevering c.q. levering gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, etc. ter beschikking van G. Koetse Renovatie & onderhoud zijn gesteld.
Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door G. Koetse Renovatie & onderhoud, buiten zijn verantwoordelijk, wordt overschreden.
8.2 G. Koetse Renovatie & onderhoud is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de (op)leveringstermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3 Wordt niet binnen veertien dagen na de mededeling dat het werk is voltooid schriftelijk aan G. Koetse Renovatie & onderhoud medegedeeld dat het werk al dan niet is goedgekeurd en welke redenen daaraan ten grondslag liggen dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
8.4 Kleine gebreken staan oplevering niet in de weg, voor zover deze binnen 30 dagen na de oplevering kunnen worden hersteld.

Artikel 9 Risico en opslag
9.1 Tenzij G. Koetse Renovatie & onderhoud schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
9.2 Indien buiten de schuld van G. Koetse Renovatie & onderhoud de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen.
9.3 Indien de wederpartij achterstallig is in het betalen van enige termijn, is G. Koetse Renovatie & onderhoud gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 G. Koetse Renovatie & onderhoud verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.
10.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van G. Koetse Renovatie & onderhoud beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.3 G. Koetse Renovatie & onderhoud is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, gevolgschade en klantverlies.
10.4 G. Koetse Renovatie & onderhoud is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de wederpartij voorgeschreven constructies of Algemene voorwaarden G. Koetse Renovatie & onderhoud materialen of door de wederpartij of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
10.5 Indien door omstandigheden, te wijten aan de wederpartij, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor G. Koetse Renovatie & onderhoud voortvloeiende schade door de wederpartij te worden vergoed.

Artikel 11 Fabrieksgarantie
11.1 Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie, gelden de door fabriek vastgestelde garantiebepalingen.
11.2 Voor zover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde producten worden aangegeven, verplicht de wederpartij zich tot het opvolgen hiervan. In elk geval vervallen alle garantiebepalingen indien in strijd gehandeld wordt met de gebruiksvoorschriften c.q. aanwijzingen.

Artikel 12 Schade door hulppersonen
12.1 G. Koetse Renovatie & onderhoud is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen en/of niet-ondergeschikten die in opdracht van ons werkzaamheden hebben verricht, indien het gaat om andere werkzaamheden dan die binnen de grenzen van artikels 2, 3 en 5.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle door G. Koetse Renovatie & onderhoud in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van G. Koetse Renovatie & onderhoud totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met G. Koetse Renovatie & onderhoud gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
13.2 Door G. Koetse Renovatie & onderhoud geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren.
13.3 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van G. Koetse Renovatie & onderhoud veilig te stellen.
13.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om G. Koetse Renovatie & onderhoud daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
13.5 Voor het geval G. Koetse Renovatie & onderhoud zijn eigendomsrechten wilt uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan G. Koetse Renovatie & onderhoud om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden en die zaken terugnemen.

Artikel 14 Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
14.1 De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die G. Koetse Renovatie & onderhoud ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die G. Koetse Renovatie & onderhoud ten gevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.
14.2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Bouw- en Timmerbedrijf Geurtz, mits hij bij bekendheid hiermee de wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
14.3 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan G. Koetse Renovatie & onderhoud bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door G. Koetse Renovatie & onderhoud betaalde bouwstoffen.
14.4 Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is G. Koetse Renovatie & onderhoud bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
14.5 De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. G. Koetse Renovatie & onderhoud heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. G. Koetse Renovatie & onderhoud zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 15 Ontbinding van de overeenkomst
15.1 De vorderingen van G. Koetse Renovatie & onderhoud op de wederpartij zijn terstond opeisbaar na het sluiten van de overeenkomst aan G. Koetse Renovatie & onderhoud ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen)voldoen.
15.2 In dat geval is G. Koetse Renovatie & onderhoud bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van G. Koetse Renovatie & onderhoud schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Gebreken
16.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan G. Koetse Renovatie & onderhoud.
16.2 De wederpartij dient G. Koetse Renovatie & onderhoud in staat te stellen de gebreken te verhelpen.
16.3 G. Koetse Renovatie & onderhoud zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar re worden gemaakt.
16.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal G. Koetse Renovatie & onderhoud slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5.

Artikel 17 Betaling
17.1 Indien niet ander overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening.
17.2 Na het verstrijken van 7 dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim en is G. Koetse Renovatie & onderhoud gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan.
17.3 Indien de wederpartij met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan G. Koetse Renovatie & onderhoud verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarvoor met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop G. Koetse Renovatie & onderhoud geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor G. Koetse Renovatie & onderhoud niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.
18.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van G. Koetse Renovatie & onderhoud opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
18.3 Indien G. Koetse Renovatie & onderhoud bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is G. Koetse Renovatie & onderhoud gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Intellectuele eigendom
19.1 De door G. Koetse Renovatie & onderhoud aan de wederpartij verstrekte documenten, zoals werktekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen en dergelijke, blijven het (intellectuele) eigendom van G. Koetse Renovatie & onderhoud. Zij mogen derhalve niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar
worden gemaakt.

Artikel 20 Toepasselijk recht
20.1 Op elke overeenkomst tussen G. Koetse Renovatie & onderhoud en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Slotbepaling
21.1 Deze algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden G. Koetse Renovatie & onderhoud”.